Acoustic Analysis -Truyền Âm

Phần mềm Ansys cung cấp hai mô đun: Acoustic Extension và Ansys Fluent có thể mô phỏng phân tích các bài toán truyền âm. Chúng ta có thể sử dụng từng mô đun hoặc kết hợp cả hai cho bài toán phức tạp. 

Mô đun Ansys Fluent có thể mô phỏng, phân tích âm thanh được sinh ra từ sự chuyển động của chất lỏng, khí (air-borne noises).

                            

Sound pressure waves produced in a supersonic jet exhaust.         Sound generation sources around an automobile body.

Ansys Acoustic Extension có thể phân tích, mô phỏng âm thanh được sinh ra từ dao động của các vật thể rắn, thiết bị điện, điện tử và được lan truyền trong môi trường nước, không khí.

Sự kết hợp của cả hai mô đun sẽ cho phép giải quyết bài toán một cách toàn diện hơn, phức tạp hơn như bài toán truyền âm của ô tô. Bài toán kết hợp có hai dạng. Dạng thứ nhất: kết hợp hai chiều (coupled way). Trong đó, bài toán chất lỏng khí và bài toán chất rắn được giải đồng thời. Bài toán này được sử dụng khi cấu trúc chất rắn chịu sự tác động đáng kể từ áp suất âm thanh. Dạng thứ hai: kết hợp một chiều (uncoupled way). Trong đó, bài toán chất lỏng khí được giải trước bài toán chất rắn. Bài toán này được sử dụng khi tác dụng của áp suất âm thanh lên chất rắn rất nhỏ.

        

Acoustic Results of Piezoelectric devices                                            Sound pressure level from a loud speaker

Một số ứng dụng điển hình: 

1. Phân tích truyền âm trong phòng. 

2. Phân tích khả năng cách âm của phòng.

3. Phân tích âm thanh tạo ra bởi xe ô tô và khả năng cách âm.

4. Phân tích âm thanh từ mô tơ điện.

5. Phân tích âm thanh từ thiết bị điện tử.

6. Phân tích âm thanh từ hệ thống ống xả, khí thải, hệ thống làm mát.