1. Tài liệu học ANSYS (Phiên bản cũ)

Hướng dẫn sử dụng ANSYS_Đinh Bá Trụ

2. Phương pháp phần tử hữu hạn (English version)

Finite Element Method 2nd Edition

3. Ansys mechanical user’s Guide

Download sách

4. Tài liệu hướng dẫn vẽ SpaceClaim

SpaceClaim 2011 Users Guide_Long Version (500 pages)

SpaceClaim2007UsersGuide_Short edition (100 pages)

5. Một số giáo trình học phần mềm solidworks

Tài liệu 1

Tài liệu 2

Tài liệu 3

SolidWorks_2011_Parts_Bible (tài liệu tiếng anh).

Solidworks.Surfacing.And.Complex.Shape.Modeling.Bible.2008 (tiếng anh)

6. Tài liệu Autocad

Ly thuyet_ thuc hanh Autocad 2011

7. Tài liệu tự học Matlab

MatLabToanTap (tiếng việt)

MATLAB for Engineers (tiếng anh)