Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh kỹ thuật.

Technical English – Vocabulary and Grammar

 

Tiếng anh kỹ thuật 1 (technical english I).

Technical_English_1_CB_WB_TB

 

Tiếng anh kỹ thuật 2 (technical english II).

Technical_English_2_CB_WB_TB